Tam Quốc Ngoại Truyện

170.000 

còn 1 hàng

Mô tả

Tam Quốc Ngoại Truyện

– Truyền thuyết về các nhân vật nhà Thục Hán

 

Lưu Bị ra đời

Thân thế Quan Vũ

Mặt Quan Công

Râu và mặt Quan Công

Quan Công không ăn đậu phụ

Truyền thuyết Quan Công xuất thế

Nhất long phân lưỡng hổ

Đoàn viên kết nghĩa

Mặt Trương Phi

Lưu Bị ăn không

Trương Phi chịu thua

Lai lịch hỏa xà mâu

Quan Công và Chu Thương

Lưu Bị biết Mã Lương

Vì sao người làm bánh nướng lại gõ bàn

Từ Thứ tìm chủ

Quan Vũ dưới trăng chém Điêu Thiền

Mưa mài đao

Trương Phi xâu kim

Trương Phi xử án

Đèn Khổng Minh

Lai lịch Ngọa Long Cương

Gia Cát Lượng theo thẩy học đạo

Gia Cát Lượng được sách lạ

Gia Cát Lượng tốt nghiệp

Quat lông của Gia Cát Lượng

Áo bát quái và áo cánh hạc

Tính toán

Giạ Cát Lượng làm rể

Ba lẩn tới lều tranh

Khổng Minh ba lẩn thử Lưu Bị

Trương Phi mẹo kế lừa Khổng Minh

Núi Kẹt Bẹt

Cầu Đương Dương, Trương Phi ra oai

Trương Phi đấu trí với Tào Tháo

Cầu Hảo Hán

Trà nghiền

Mã Tốc tìm đến chủ

Ngõ Cừu và đá Quyết

Ba anh thợ da địch nổi Gia Cát Lượng

Đèn Khổng Minh trên lầu Hoàng Hạc

Núi Nam Bình và Xích Bích

Gia Cát Lượng mua cá chạch

Bãi Tử Long

Lai lịch của bánh màn thầu

Đê Gia Cát…

Gia Cát Lượng và tiểu tốt

Gia Cát Lượng đắp ụ đất

Trâu gỗ ngựa máy vận chuyển cát vàng

Bổ Nguyên rèn đao

Mũ phượng khăn quàng

Tư Mã Ý trộm thiên thư

Gia Cát Lượng khéo bày kế chôn thân

Dốc Ngựa Đá và hang Người Đá

Miếu Lý phu nhân

Chung Hội đứng thẳng cởi giáp

Chém Đặng Ngải

Truyền thuyết về Khương Duy

Cây thái tử A Đẩu

Long Trung và Ngọa Long Cương

Quỳ Châu vì sao đổi tên thành Phụng Tiết

Gối gà gáy

Quân Quả thân vương bị nguy khốn ở bát trận đồ

Bào Tam nương và Quan Sách

Quan Tam tiểu thư

Đá Gió Lay

– Truyền thuyết về các nhân vật nhà Ngụy

A Man thử kế

Đài Tám Góc

Lai lịch thị trấn Lò Cao

Tào Tháo đùa Viên Thiệu

Đánh gậy Kiển Thúc

Tào Tháo giết Lữ Bá Xa

Hố Người Đá

Suối Luyện và cẩu

Lò Giếng bốn lỗ

Tào Tháo cầu hiền

Thôn Nghị Đài

Cầu Tam Bách nhất nhịp

Hầm chứa quân

Khoác vải xô đeo tang đưa đám Viên Thiệu

Tào Tháo ba lần mời Gia Cát Lượng

Mặt Tào Tháo

Cỏ xước vì sao mọc ngoài đồng

Tào Tháo và gò Vương Tử

Phố trung tâm hàng quán

Cửa Nhạn Môn

Hỏa thiêu chiến thuyền

Thành Gà Gáy

Thôn Tập Văn

Đầu con Li

Cặn sắt

Tào Tháo phục em bé

Cửa Nhu Tu đối câu đôi

Đình Ca Hát

Tào Tháo viết chữ sai

Tả Từ nhạo Tào Tháo

Mộ giả của Tào Tháo

Tào Tháo vờ chôn Quan Vũ

Nguồn gốc miếu Quan Đế

Tào Tháo và Hoa Đà

Hoa Đà và Thược Hương

Nấm mồ hoài nghi

Tào Tháo chết trừng phạt quan tham

Chân hoàng hậu

Tào Thực chết khát ở Bát Đấu Lĩnh

Mộ hoàng cô

– Truyền thuyết về các nhân vật nhà Đông Ngô

Tôn Quyền hỏí vợ

Cá Vũ Xương và canh thần tiên

Lai lịch của trống chân chậu

Bãi Tung Hoa

Tổn Quyền trồng bí

Không thể xem thường một người lính một quân tất

Đá thử kiếm ở núí Tây

Tôn Quyến mượn đất dẫn nước

Nguồn gốc của miếu Ngô chủ

Đình Vọng Ngô và điện Đại Vương

Lai lịch gò Cứu Mạng

Thần đồng Chu Du

Đính hôn, tên gọi truyền di

Lỗ Túc làm mai

Tiểu Kiều đề thơ hỏi Chu Lang

Thành Chu Du và gò Luyện Ngựa

Ao Cái Kéo

Đài trang điểm của Tiểu Kiểu

Ngó Sơn

Đài điểm tướng của Chu Du

Chu Du giết cậu

Chu Du và Hoàng Cái đánh cờ

Bút thần Hám Trạch

Đá Chu Lang

Gò Chu Lang

Núi Bần Bích

Chu Du uất

Lỗ Túc ba lần mời Thiết Lô Đôn

Lỗ Túc bày mưu lạ

Nguồn gốc của cây điểm lô túc

– Truyền thuyết về các nhân vật khác

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tam Quốc Ngoại Truyện”