Bồ tát ngoại truyện

95.000 

Hết hàng

Mô tả

Bồ tát ngoại truyện

Bồ Tát, tiếng Sanskrít là Bodhi-Sattva. Tên đầy đủ là Bồ-đề-tát-đoá, còn gọi là Bồ-đề-sách-đoá, Ma-ha Bồ-đề-đế-tát-đoá.

Bồ tát ngoại truyện

Bodhi là giác ngộ, Sattva là chúng sinh. Bồ Tát là nhân vật tiêu biểu của Phật giáo Đại Thừa. Phật tử tu hạnh Bổ Tát, trên thì cầu đạo giác ngộ vô thượng – tức là quả Phật, dưới thì phát nguyện độ thoát cho tất cả chúng sinh cùng thành Phật đạo như mình.

Đặc trưng của vị Bồ Tát là tình yêu thương chúng sinh rộng lớn, nghĩa là thực hành hạnh vị tha. Thoạt đầu, tức là trong Phật giáo Nam tông, Bồ Tát là tên gọi để chỉ Phật Thích Ca, khi người chưa thành Phật. V

ề sau, Bồ Tát trở thành tên gọi rộng rãi của các nhà thực hành tư tưởng Đại Thừa. Theo cách nói của Phật giáo, phàm những người ôm ấp chí nguyện lớn lao, thoát khỏi cảnh ngu si tăm tối, từ đó được sung sướng và giác ngộ thì đều được gọi là Bồ Tát: Các tăng sĩ đã thụ giới Tỳ kheo lại phát nguyện tu hạnh Bồ Tát, giữ thêm 58 giới thì gọi là Bồ Tát Tỳ kheo, những người tại gia phát nguyện tu hạnh Bồ Tát, giữ 58 giới được gọi là Bồ Tát tại gia.

Những năm gần đây, trên khắp đất nước ta, dưới ánh sáng của thời kỳ đổi mới, nhân dân đã khôi phục, tôn tạo lại hàng loạt các đình chùa, miếu mạo và các di tích thờ phụng một cách có kế hoạch, hợp lý. Các tượng Phật, Bồ Tát được tạo dựng, tu sửa, sơn son thiếp vàng, cực kỳ trang nghiêm, cực kỳ hùng vĩ.

Bồ Tát chẳng những là những bức tượng thần thánh trong tâm mắt tín đồ Phật tử, mà từ lâu đã trở thành điểm tham quan cho các du khách, chiêm ngưỡng những di tích nghệ thuật phong phú và tìm hiểu lịch sử lâu đời của đất nước, của dân tộc.

Mỗi người bước vào chùa chiền, chiêm ngưỡng những bức tượng Phật, đồng thời với việc thưởng ngọn, ngưỡng mộ bàn tay, khối óc, sức cảm thụ của người xưa được thể hiện qua những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, thường vẫn mong muốn lần tìm tới cội nguồn, hành trạng của đối tượng mà mình đang chim ngưỡng. Nghĩa là muốn hỏi, muốn được nghe những câu chuyện lý thú kể về các vị Phật và Bồ Tát.